logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
  Historie katedry obecné fyziky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni
Fyzika jako samostatný obor přípravy učitelů na Pedagogické fakultě v Plzni existuje již od vzniku fakulty v roce 1948, a to střídavě na katedře samostatné, nebo na oddělení, které bylo součástí katedry složené z několika příbuzných oborů. V počátcích existence Pedagogické fakulty byly spojeny v jedinou katedru matematika, základy průmyslové výroby a fyzika. Postupným rozvojem se ve školním roce 1950–51 oddělily základy průmyslové výroby a vytvořila se tak katedra matematiky a fyziky. Seznam vedoucích katedry
doc. Aleš Terš (1948–1951)
doc. Jiří Marek (1951–1955)
prof. RNDr. Jiří Kůst (1955–1963)
doc. RNDr. Antonín Špelda, DrSc. (1963–1972)
RNDr. Karel Matásek (1971–1976)
doc. PaedDr. Jaroslav Kouřim, CSc. (1976–1985)
doc. PhDr. Ing. Zdenek Hronek, CSc. (1985–1990)
doc. PaedDr. Václav Havel, CSc. (1990–1995)
doc. Dr. Ing. Karel Rauner (1995 až 2010)
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. (2010, zastupující VK)
PaedDr. Petr Mach, CSc. (2010-)
Vedoucími této katedry se stali postupně Jiří Marek a Jiří Kůst. Počátkem školního roku 1962–1963 vznikla samostatná katedra fyziky, jejímž vedoucím byl jmenován Antonín Špelda, a katedra matematiky (vedoucí Jiří Kůst). Od roku 1972 byl vedoucí katedry fyziky Karel Matásek. V roce 1974 došlo ke spojení kateder matematiky a fyziky. V čele takto vytvořené katedry matematiky a fyziky a později katedry matematiky, fyziky a výpočetní techniky stáli postupně Karel Matásek, Jaroslav Kouřim a Zdenek Hronek. Ve školním roce 1990–1991 byla nově ustavena katedra obecné fyziky. Jejím vedoucím byl jmenován Václav Havel, kterého v roce 1995 vystřídal ve funkci Karel Rauner. Počet učitelů se během historie značně měnil. Tato situace souvisela s počty studentů, se zaměřením studia, ale také s dosti častými organizačními změnami. Velmi důležitým mezníkem bylo zavedení přípravy učitelů pro střední školy na pedagogických fakultách.

KATEDRA OBECNÉ FYZIKY
O expozici katedry obecné fyziky je při Vědě na ulicích každoročně veliký zájem Velkým úspěchem katedry v posledním období je doktorské studium ve studijním programu Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání ve fyzice. Akreditaci tohoto studia získala katedra ve spolupráci s katedrami fyziky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v roce 2004. Katedra obecné fyziky se tak stala první katedrou na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni s akreditovaným doktorským studiem. V roce 2008 bylo doktorské studium reakreditováno. V roce 2005 získala katedra i akreditaci na konání rigorózního řízení. V roce 2008 měla katedra 25 studentů doktorského studia a dva úspěšné absolventy s titulem Ph.D. Rigorózní řízení úspěšně vykonalo a titul PhDr. do roku 2008 získalo 9 uchazečů.

Odborné zaměření katedry bylo ovlivněno jednak možnostmi přístrojového vybavení, jednak odbornou průpravou a zaměřením členů katedry. V prvních letech se na katedře pod vedením Antonína Špeldy rozvíjela hlavně akustika. V tomto oboru dosáhl Antonín Špelda významných úspěchů, které byly oceněny jeho jmenováním doktorem věd. Po odchodu Antonína Špeldy se zaměření vědecké práce poněkud roztříštilo a jeho významnější složkou se stala přístrojová technika a tvorba nových učebních pomůcek. O úspěšnosti tohoto zaměření svědčí několik autorských osvědčení na vynálezy a průmyslové vzory. V současné době se vědecká a odborná práce učitelů soustřeďuje na rozvoj didaktiky fyziky a astronomie, tvorbu učebnic pro základní školy, astronomii a historii fyziky. Významnou činností katedry je vydávání časopisu „Školská fyzika“.

Úspěšná pedagogická práce i vědecká činnost by samozřejmě nebyla možná bez zaujetí a vynaloženého úsilí řady pracovníků, kteří se na této činnosti podíleli. Zakládajícími členy katedry byli Aleš Terš, Jiří Marek, Otomar Barborka a Antonín Špelda. Všichni jmenovaní začali pracovat na Pedagogické fakultě postupně během let 1948–1952. V dalších letech posílili řady pracovníků katedry František Mertl a Zdeněk Rádl. Změnou vedení a přeměnou na samostatnou katedru fyziky došlo k dalšímu růstu počtu pracovníků. V průběhu let 1962–1964 přišli na katedru Vladislav Kvapil, Ludmila Zachariášová a Václav Havel.

Počátkem školního roku 1965–1966 měla katedra 6 členů, jejichž počet ještě vzrostl příchodem Kamila Bradlece a Evy Maříkové. Katedra fyziky ve složení: Antonín Špelda, Václav Havel, Pavel Kutný, Vladislav Kvapil, Kamil Bradlec, Ludmila Zachariášová, Eva Maříková, Jiří Marek zůstala neměnná po dobu několika let. V důsledku normalizace museli odejít Vladislav Kvapil, Ludmila Zachariášová, Pavel Kutný a Eva Maříková. Začátkem sedmdesátých let byla personální situace katedry kritická. V roce 1969 nastoupil Karel Matásek, o rok později Karel Rauner a v roce 1974 Josef Kepka. Funkci vedoucího katedry opustil Antonín Špelda (1972–1973). Na vlastní žádost odešel Kamil Bradlec. Vznikla společná katedra matematiky a fyziky, nejprve pod vedením Karla Matáska, později Jaroslava Kouřima. V letech 1976–1979 pracovala na katedře Jiřina Jindrová, členem katedry byl v letech 1978–1983 Jan Kučera, který působil dva roky jako expert na Kubě. Kritický stav pracovníků přetrvával až do počátku 80. let, kdy na katedru přišli Zdenek Hronek (1981), Josef Petřík (1984) a o dva roky později Miroslav Randa a Jiří Somr. V roce 1986 se stal vedoucím katedry matematiky, fyziky a výpočetní techniky Zdenek Hronek a oddělení fyziky doplnily Jitka Prokšová a Renata Novotná. O dva roky později nastoupil na katedru Gerhard Höfer. Jiří Somr a Renata Novotná pracovali na katedře jen krátký čas. Roku 2009 přišli na katedry PhDr. Pavel Masopust a PhDr. Zdeňka Kielbusová.

V roce 1990 se katedra opět osamostatnila a vznikla katedra obecné fyziky, kterou nejprve vedl Václav Havel a po jeho nástupu do funkce děkana Karel Rauner. V roce 1997 odešel z katedry Zdenek Hronek. V současné době působí na katedře 8 učitelů: Václav Havel, Gerhard Höfer, Josef Kepka, Josef Petřík, Jitka Prokšová, Miroslav Randa, Karel Rauner a Milan Rojko. Na katedře v 70. letech externě spolupracuje celá řada vynikajících učitelů a odborníků z praxe, několik let působila ve funkci laborantky Alena Kožnarová. Na činnosti katedry měli ovšem podíl i techničtí a administrativní pracovníci. Od založení samostatné katedry až do roku 1990 zastávala funkci sekretářky Aloisie Maxová. Na rok ji vystřídala Irena Koblasová a od roku 1991 je sekretářkou katedry Jitka Štychová. Technikem katedry byl po dvacet let (od roku 1965) Václav Kalaš, autor několika vynálezů a řady zlepšovacích návrhů. Pak se v období dvou let vystřídalo na místě technika několik dalších pracovníků. Výraznou podporou práce katedry byl Jaroslav Ronovský, který zastával práci technika 22 let. V roce 2008 jej nahradil Zdeněk Janovský.

Za uplynulých šedesát let prošla katedra složitým vývojem, který byl v podstatné míře ovlivněn změnami ve společnosti i ve školství. Neuvážené reformy a organizační změny neměly často žádné racionální opodstatnění a nepřispívaly ke kvalitě výuky a vědecké práce. Ani v současné době není postavení katedry neotřesitelné. Doléhá na ni pokles zájmu mladé populace o studium exaktních a technických věd. Studenty získává katedra jen díky velkému úsilí v propagaci na veřejnosti, v médiích i přednáškami na školách.

Významné úspěchy katedry

Katedra uspořádala od svého vzniku 10 významných konferencí s mezinárodní účastí:
 • O vyučování astronomie na školách všech typů (1965)
 • O metodice vyučování fyzice (1974)
 • Elektronizace v přípravě budoucích učitelů (1989)
 • Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití – spojena s výstavou učebních pomůcek vlastní
 • konstrukce (1995)
 • Veletrh nápadů učitelů fyziky 2 (1997)
 • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (2003)
 • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2 (2005)
 • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3 (2007)
 • Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 (2008)
 • Mezinárodný seminár z dejín fyziky (2008)
 • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4 (2009)

Velmi úspěšné a značně navštěvované jsou každoroční konference „Veletrh nápadů učitelů fyziky“. Tento cyklus konferencí vznikl v roce 1996 díky iniciativě vedoucího KDF MFF UK v Praze Milana Rojka a vedoucího KOF ZČU Karla Raunera, v Plzni se uskutečnil 2. ročník v roce 1997 a 13. v roce 2008. Pravidelně jsou pořádány letní školy fyziky pro učitele fyziky a výuková soustředění pro talentované studenty středních škol. Dva učitelé katedry (Karel Rauner a Josef Petřík) se dlouhodobě podíleli na rozvoji zájmové práce ve škole i v mimoškolních kroužcích zaměřených na konstrukční elektroniku. Karel Rauner je autorem dvou metodických příruček pro elektronické a elektrotechnické zájmové útvary. Od roku 2004 bylo katedře (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě) akreditováno doktorské studium Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání ve fyzice a v roce 2005 pak i rigorózní řízení.

Katedra v posledních sedmi letech úzce spolupracuje s univerzitami na Slovensku, v SRN, ve Francii a ve Velké Británii. Stávající členové katedry publikovali téměř 400 článků ve vědeckých a odborných časopisech, autorsky se také podíleli na více než třech desítkách učebnic a skript, účastní se spolu s doktorandy KOF významných zahraničních konferencí, kde pravidelně vystupují. Učitelé a technici katedry získali téměř padesát autorských osvědčení a zlepšovacích návrhů. Katedra obecné fyziky je vydavatelem metodického časopisu Školská fyzika, který má asi 1 500 odběratelů z celé ČR i ze zahraničí.


Autorský kolektiv katedry vydal ucelenou řadu moderních učebnic fyziky pro základní školu a víceletá gymnázia. Učebnice jsou v každém ročníku doplněny pracovním sešitem a příručkou učitele. Učebnice pro 6. ročník/primu byla oceněna na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem bronzovou medailí jako třetí nejlepší učebnice pro základní školy v Evropě. oceneni
zvětšit


Katedra se významně podílí na činnosti Jednoty českých matematiků a fyziků a významnou měrou se podílí na přípravě, organizaci a průběhu fyzikální olympiády. V roce 1995 a v roce 2006 katedra uspořádala celostátní kola FO v Chebu a Plzni. Členové katedry se podílejí na autorství, přípravě a opravě úloh všech kol, Miroslav Randa a Josef Kepka jsou členy ÚV FO. Od počátku soutěže studentských vědeckých a odborných prací se studenti katedry umisťovali na předních místech celostátních kol. Pravidelně se zúčastňují celostátních přehlídek diplomových prací. Katedra obecné fyziky je dlouhodobě nejúspěšnější katedrou vzdělávající učitele fyziky. O tom svědčí přehled výsledků: Úspěchy v soutěži rigorózních a diplomových prací
1996 dvě první místa (Zrostlík, Hellmich), jedno druhé (Jedličková)
1997 jedno druhé místo (Zámečník)
1998 jedno první místo (Balousová)
1999 dvě první místa (Mikešová, Hosnedl)
2000 jedno první místo (Švec)
2001 dvě druhá místa (Česal, Bláhová) a jedno třetí (Stárková)
2002 soutěž se nekonala
2003 jedno první místo (Drhová)
2004 jedno druhé místo (Schwarzmeier)
2005 dvě první místa (Mohler, Dostál)
2006 jedno první místo (Duršpek) a jedno třetí (Prchlík)
2007 jedno druhé místo (Dub)
2008 jedno první (Masopust) a jedno třetí místo v soutěži rigorózních prací, jedno druhé místo (Kalista) a dvě třetí místa (Aichinger, Tomáš) v soutěži diplomových prací
2009 jedno první místo (Kratochvíl) v soutěži rigorózních prací
2010 jedno první místo (Kielbusová) v soutěži rigorózních prací a druhé místo mezi diplomovými pracemi (Kohout)


Od roku 2006 se katedra významně podílí na přípravě a uskutečňování popularizačních akcí pro veřejnost „Věda a technika v ulicích“, popřípadě „Dny vědy a techniky v Plzni“. V několika stanech každoročně probíhají po celou dobu akce různorodé aktivity: demonstrační a interaktivní experimenty, výroba jednoduchých fyzikálních pomůcek návštěvníky, před stany nejvíce zaujal návštěvníky „funkční model atomové bomby“, „cola s mentosem“ a výbuch vodíku. Na sklonku roku 2007 získali učitelé a doktorandi katedry obecné fyziky za tuto a další popularizační akce pro veřejnost, jakou byla např. Noc vědců, ocenění od České fyzikální společnosti. Katedra obecné fyziky byla v roce 2007 spolupořadatelem celostátního kola astronomické olympiá dy (garantem astronomické olympiády je Miroslav Randa).


Obrázky z každoročně pořádané akce „Dny vědy a techniky v Plzni“
veda1
zvětšit
veda2
zvětšit
veda3
zvětšit
veda4
zvětšit


Významné osobnosti katedry

doc. RNDr. Antonín Špelda, DrSc.
Antonín Špelda se narodil 12. 3. 1904 ve Švihově. Studoval na reálném gymnáziu v Klatovech, pak absolvoval studium matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po skončení studií až do roku 1952 učil na plzeňských gymnáziích. Na plzeňskou Pedagogickou fakultu nastoupil v roce 1952, pracoval zde až do roku 1973. V le- tech 1963–1973 byl vedoucím katedry fyziky. V roce 1961 se habilitoval v oboru experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě v Olomouci a v roce 1962 byl jmenován docentem. V roce 1967 dosáhl na základě svých prací z akustiky vědecké hodnosti kandidáta hudebních věd a v roce 1968 získal obhajobou práce na téma Historický vývoj české a slovenské akustiky doktorát přírodních věd. V roce 1970 úspěšně obhájil doktorskou disertaci z hudební akustiky v Ústavu pro hudební vědu Československé akademie věd a získal vědeckou hodnost doktora věd.
Docent Špelda při vystoupení na
konferenci O vyučování astronomie na
školách všech typů (1965)
Matematika a fyzika nebyly pro docenta Špeldu jediným životním zájmem. Již od dětských let se věnoval hudbě, pro kterou se v pozdějších letech našel prostor i ve fyzice. Tak spojil oba své životní zájmy tím, že se věnoval hudební akustice. Vzhledem k svému trvalému zájmu a hlubokým znalostem se stal hudebním kritikem. Vydal přes 10 tisíc hudebních kritik, jubilejních medailonů či drobných hudebních studií. Jako hudební historiograf Plzně položil docent Špelda svými pracemi základy hudební historie Plzně.
Doc. Špelda nebyl jen vynikajícím učitelem, ale i významným vědeckým pracovníkem. Některé jeho vědecké práce, zejména z oblasti hudební akustiky, dosáhly významu, který přesahuje hranice našeho státu a pro svou ojedinělost získaly zájem odborníků i v cizině. Je autorem nebo spoluautorem vysokoškolských učebnic, skript či metodických příruček pro učitele. Nelze opomenout jeho recenzní a oponentskou činnost. Za dobu svého působení na fakultě vychoval celou řadu vynikajících učitelů fyziky. Docent Antonín Špelda se i po odchodu z fakulty aktivně zapojoval zejména do kulturního života. Zemřel 12. 10. 1989.
spelda


doc. Jiří Marek
Jiří Marek se narodil 9. 7. 1905 v Praze. Po středoškolských a vysokoškolských studiích v Praze se stal středoškolským profesorem, a to nejprve v Praze a potom v Rokycanech, kde vyučoval v letech 1933–1950. Jeho rokycanské působení je spojeno se zájmem o astronomii. Měl nemalý podíl na vybudování hvězdárny v Rokycanech. V roce 1950 se stal Jiří Marek učitelem plzeňské Pedagogické fakulty, nejprve jako asistent, později jako odborný asistent a od roku 1966 jako docent. V roce 1971 odešel do důchodu.

Docent Marek přednesl za svého působení v Rokycanech a Plzni celou řadu přednášek. Neméně rozsáhlá byla jeho činnost publikační. Vedle řady recenzí a článků v celé řaděčasopisů byl také autorem celé řady vysokoškolských skript, zejména z oblasti mechaniky tekutin, molekulové fyziky a astronomie.

V oblasti výzkumu se věnoval zejména osnovám výuky fyziky. Byl vedoucím výzkumné skupiny. Po celou dobu svého působení na vysoké škole se docent Marek zabýval výukou fyziky. Jako spoluautor se podílel na publikaci Fyzika pro učitele a byl hlavním autorem učebnice fyziky pro první ročník SVVŠ. Vysoce ceněny i v zahraničí byly jeho odborné publikace z hydromechaniky, zabývající se studiem kohézního tlaku. Docent Jiří Marek zemřel 2. 7. 1976.

Významní absolventi

Naše absolventy lze potkat v mnoha významných funkcích. S ohledem na délku existence katedry není možné vyjmenovat všechny.
 • Mgr. Vlastimil Aubrecht – vedoucí oddělení realizace programů EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
 • Mgr. Bc. Radek Dolenský – ředitel 1. základní školy v Plzni
 • Mgr. Ing. Miroslav Kroc – vrchní ředitel sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení a odborné přípravy na Ministerstvu vnitra
 • Mgr. Václav Kohout – výrobní ředitel Nakladatelství Fraus
 • Mgr. Ing. Drahomíra Rancová – ředitelka Gymnázia a střední odborné školy Rokycany, členka vědecké rady FPE
 • Mgr. Jan Soulek – starosta Bezdružic
 • Mgr. Jan Vodička – koordinátor Talentcentra, Národní institut dětí a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Mgr. Pavel Voráček – odborný pracovník observatoře při Univerzitě v Lundu (Švédsko). Publikoval celou řadu odborných a výzkumných statí v předních světových astronomických časopisech.
 • Mgr. Zdeňka Vrátníková – ředitelka 13. základní školy v Plzni
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023