logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 

Dohoda o spolen pprav uitel fyziky stednch kol

Katedra fyziky (KFY) Fakulty aplikovanch vd (FAV) a katedra obecn fyziky (KOF) Pedagogick fakulty (PeF) Zpadoesk univerzity v Plzni se dohodly na spolen pprav uitel fyziky stednch kol ve druh etap studia.

Dohoda pedpokld:

  1. Studenti uitelskho studia fyziky stednch kol budou ve druh etap studia fyziky pipravovni spolen, bez ohledu na to, na kter fakult budou studovat druh aproban pedmt. Soubornou postupovou zkouku vykonaj studenti na t fakult, kde absolvuj prvn etapu.
  2. Na zajitn vuky se budou ob katedry podlet podle piloenho uebnho plnu.
  3. V ppad, e nkter z kateder nebude moci zajistit dohodnutou vuku a bude teba pijmout externho uitele, budou nklady na tuto vuku hrazeny z prostedk t katedry, kter mla pedmt zajistit.
  4. Ob katedry se budou podlet na pstrojovm a materilnm vybaven pro zajitn vuky podle potu student zapsanch na pslun fakult.
  5. Sttn zvren zkouka z fyziky bude zajiovna spolenou komis. Pedsedou bude stdav jmenovn pracovnk z KFY a KOF.
  6. Studenti obdr diplom t fakulty, na n budou zapsni.
  7. Zmny uebnch pln nebo organizace studia se mohou uskutenit pouze se souhlasem obou zastoupench stran.
  8. Spolen pprava uitel fyziky stednch kol zane kolnm rokem 1996/97.
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023